ได้รับความรู้และทักษะมากมายจากทำงานเป็นทีม สอดแทรกความรู้แบบ STEM มีกิจกรรมที่ผ่อนคลายทำให้มีความสนุกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น