EQ Camp

STEM Camp

  เป็นการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อฝึกทักษะสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและใช้ในการทำงานได้ อีกทั้งช่วยนักเรียนได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน

STEAM Camp

   เป็นการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อฝึกทักษะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะได้มากกว่า STEM ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียนโดยเพิ่ม A (ART) แต่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ได้ค้นพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองขึ้นมา

English Camp

  เป็นการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อฝึกทักษะสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา

AI Camp

    เป็นการจัดกิจกรรมค่ายให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) วิทยากรผู้มีความรู้ประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี โดยนำกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Chinese Camp

 เป็นการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อฝึกทักษะสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกม เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา

Lab Camp

   เป็นการจัดค่ายที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่นทดลองผสมสารเคมี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นการบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมและสร้างความสนุกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ประมวลภาพ

Stem Education : โรงเรียนเลยพิทยาคม

ค่ายบูรณาการ : คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกวงฮั้ว

English Camp  : King’s College

Stem Education : โรงเรียนดาราวิทยาลัย

TCP ค้นฟ้าคว้าดาว : โรงเรียนราชวินิตบางเขน

EnglishCamp : โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย

 

Environmental Camp : โรงเรียนเลยพิทยาคม

EQ Training

 เป็นการจัดอบรม สัมมนาและทีมบิ้วดิ้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลักสูตรมากมาย รวมทั้งกิจกรรมที่ทําให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน และได้ข้อคิดจากการปฏิบัติ

EQ Travel

 เป็นการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและดูงานทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมสนุก ๆ ระหว่างการท่องเที่ยว

Organizer

 เป็นการจัดงาน Event โดยมีทีมงาน Creative ดูแลและคิดงานให้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจแปลกใหม่ ตรงตามความพอใจของลูกค้า

กิตติพัฒน์ สังปัสสา

ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และขอบคุณที่ๆที่มอบความรู้ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกผมครับ

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

อาจารย์จิภาดา ดวงท้าวเศษ

ขอบคุณที่ดูแลห้อง GEP เป็นอย่างดีค่ะ และหวังว่าจะได้มาช่วยเหลือกันอีก

โรงเรียนเลยพิทยาคม

อาจารย์อำนาจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผมไว้ใจทีมนี้ เพราะความเป็นกันเอง และพึ่งพาได้เสมอ

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ได้รับความรู้และทักษะมากมายจากทำงานเป็นทีม สอดแทรกความรู้แบบ STEM มีกิจกรรมที่ผ่อนคลายทำให้มีความสนุกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น