ABOUT US

ก้าวสู่ปีที่ 20 ที่ EQ Group ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ในด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการ แรลลี่ วอล์คแรลลี่ ค่ายต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในองค์กรต่างๆ มากมาย ด้วยผลงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในคุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงราคาที่เป็นกันเอง ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

Call : 065-4919415 , 089-8475156 

EQ Training

  เป็นการจัดอบรม สัมมนาและทีมบิ้วดิ้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีหลักสูตรมากมาย  รวมทั้งกิจกรรมที่ทําให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน และได้ข้อคิดจากการปฏิบัติ

EQ Camp

    เป็นการจัดค่ายเพื่อให้ความรู้ เช่น ค่าย STEM ค่าย STEAM ค่ายวิชาการบูรณาการค่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการจัดทัวร์นำเที่ยวทัศนศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ

EQ Travel

  เป็นการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและการทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมสนุก ๆ ระหว่างการท่องเที่ยว

Organizer

    เป็นการจัดงาน Event โดยมีทีมงาน Creative ดูแลและคิดงานให้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ มีความน่าสนใจแปลกใหม่ ตรงตามความพอใจของลูกค้า

EQ Studio

 เป็นทีม Production และ Content Creative ที่สร้างสรรค์ผลงานทางช่องYoutube และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบพร้อมทั้งรับผลิตโฆษณาโปรโมทเพื่อยกระดับธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า