CSR

CSR คือรูปแบบการให้สมาชิกในองร์กรได้ทำกิจกรรมการเป็นอาสาช่วยเหลือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือการปลูกป่า การสร้างฝาย และการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอยต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ถุงผ้า ถังน้ำ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สามารถสื่อสารให้สังคมเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม