Meetting & Conference

งานจัดอบรมสัมมนา ก็เป็นอีกงานที่ทีมงานของ EQGroup ให้ความสำคัญ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจในองค์กร ความสนุกสนานในการอบรมสัมมนา หรือจะเป็นการประชุมระดับชาติ ทีมงานสามารถเนรมิตสร้างสรรค์ให้ท่านได้ครบถ้วน ทั้งพิธีกร การแสดง