Outbound

คือการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ  เช่น  ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร เป็นต้น พร้อมกิจกรรมสนุก แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ