Inhouse Training

เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมีมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด