Inhouse Training

Inhouse Training

Inhouse Training เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร...
Team Building

Team Building

Team Building กระบวน “การสร้างทีม” หรือ “ทีมสัมพันธ์”  เพื่อให้มีการใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการให้บุคคล กลุ่มคน ได้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานเป็นทีม...
Walk Rally

Walk Rally

Walk Rally กระบวนการกลุ่มที่สามารถกระทำควบคู่ไปกับการอบรม สัมมนา ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา ทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิด สร้างสรรค์ในการทำงาน...
Rally

Rally

Rally กระบวนการกลุ่มที่สร้างองค์กรโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยทำกิจกรรมในรูปแบบใหม่ โดยทุกคนจะได้ทำภารกิจร่วมกัน ณ จุดท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน,...
On The Beach

On The Beach

On The Beach เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ชายหาดด้วยกระบวนการที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะและศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน...
Sport Game

Sport Game

Sport Game คือกระบวนการกิจกรรมกลุ่มแบ่งทีมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทีมเพื่อแข่งขันกีฬา หรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะอยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดย การแข่งขันเพื่อส่งเสริมในการสร้างความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ...