Rally

กระบวนการกลุ่มที่สร้างองค์กรโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ทักษะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยทำกิจกรรมในรูปแบบใหม่ โดยทุกคนจะได้ทำภารกิจร่วมกัน ณ จุดท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความเป็นผู้นำ,ความคิดสร้างสัน,การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม