Sport Game

คือกระบวนการกิจกรรมกลุ่มแบ่งทีมโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทีมเพื่อแข่งขันกีฬา หรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยจะอยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดย การแข่งขันเพื่อส่งเสริมในการสร้างความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนนเพื่อหาผู้ชนะ