Domestic

Domestic

Domestic คือการท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและเยี่ยมชมสถานต่างๆ...
Outbound

Outbound

Outbound คือการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ  เช่น  ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร เป็นต้น พร้อมกิจกรรมสนุก แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจ...
CSR

CSR

CSR CSR คือรูปแบบการให้สมาชิกในองร์กรได้ทำกิจกรรมการเป็นอาสาช่วยเหลือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือการปลูกป่า การสร้างฝาย และการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอยต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ถุงผ้า ถังน้ำ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ...
STEM Camp

STEM Camp

STEM Camp คือ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ผู้นักเรียนได้รับความสนุกในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง...
English Camp

English Camp

English Camp เป็นการจัดกิจกรรมค่ายสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย...