STEM Camp

STEM Camp

STEM Camp คือ จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ผู้นักเรียนได้รับความสนุกในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง...
English Camp

English Camp

English Camp เป็นการจัดกิจกรรมค่ายสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย...
Chinese Camp

Chinese Camp

Chinese Camp เป็นการจัดกิจกรรมค่ายสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริงและเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน...
STEAM Camp

STEAM Camp

STEAM Camp เป็นกิจกรรมค่ายที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้มากกว่า STEM ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่จำกัดความรู้แค่ในห้องเรียนโดยเพิ่ม A (ART)...
Lab Camp

Lab Camp

Lab Camp เป็นการค่ายที่ให้ผู้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองผสมสารเคมี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง...
AI Camp

AI Camp

AI Camp เป็นการจัดกิจกรรมค่ายที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) โดยวิทยากรผู้มีความรู้ประสบการณ์ ในด้านคอมพิวเตอร์...